Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbuddets gyldighed:
1.1 Sælgers tilbud er gældende i 30 dage. Sælgers tilbud kan endvidere bortfalde, hvis en vare er udsolgt/udgået ved købstidspunktet.

1.2 Der tages forbehold for prisjusteringer fra underleverandører.

2. Bestillingen / ordrebekræftelser etc.
2.1 Når bestilling er afgivet, fremsendes ordrebekræftelse pr. mail normalt inden for 1 til 3 dage.
Efter fremsendelse følger 72 timers rettelsesfrist. Ved ingen replik efter rettelsesfristen, betragtes ordrebekræftelsen som godkendt, og ordren er herefter uigenkaldelig.

3. Moms:
3.1 Alle priser er ekskl. gældende moms, afgifter og skatter.

4. Betalingsbetingelser:
4.1 Sælgers betalingsbetingelser er 20 dage efter forudgående kreditgodkendelse, leasingaftale eller efter nærmere aftale.

4.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige forfaldsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter, samt rykkergebyr.

4.3 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og gebyrer er betalt.

5. Leveringstid:
5.1 Bekræftes efter modtagelse af ordre.

5.2 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse.
Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber straks blive underrettet med oplysning om ny forventet leveringstid.

6. Leveringsbetingelser:
6.1 Ab lager. Ved aftale om levering tillægges 5% af ordreværdi, dog min. kr. 295,- pr. ordre.

6.2 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre, at de er uden fejl og mangler.

6.3 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er mangler, skal Køber straks give Sælgerbesked herom. Undlader Køber dette, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

7. Miljøbidrag:
7.1 Alle priser tillægges miljøbidrag på pt. 1,5%.

8. Montage:
8.1 Vi kan tilbyde at udpakke, fordele og montere inventaret i de ønskede lokaler, samt bortskaffe overskydende emballage til bæredygtig genanvendelse.

8.2 Montagen afregnes billigst efter regning med gældende timesats pr. påbegyndte halve time. Med dette tilvalg sørger vi for, at lokalet for så vidt angår vores leverance, hermed er klar til brug.

9. Forgæves levering:
9.1 Ved forgæves levering (efter forudgående aftale) debiteres medgået timeforbrug til kørsel, håndtering og genlevering af inventar. Evt. opmagasinering grundet forgæves og/eller udsat levering debiteres særskilt.

10. Ansvarsbegrænsninger:
10.1 Sælgers erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen, og bør stå i rimelig forhold til ordrens størrelse.

10.2 Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance. Sælger kan endvidere kun holdes ansvarlig for direkte tab, hvis der er tale om væsentlig misligholdelse af aftalen fra Sælgers side, forudsat at Køber kan godtgøre at have lidt et tab som følge af forsinkelsen.

10.3 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

11. Copyright/Ophavsrettighed:

11.1 Præsentationer, tilbud etc. tilhører Møbel-Gruppen A/S.
Præsentationer, tilbud eller dele heraf, må ikke kopieres eller udleveres til tredjemand, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Møbel-Gruppen A/S.

12. Afgørelse af tvister:

12.1 Salgs- og leveringsbetingelserne er kun gyldige i det omfang, de ikke er fraveget ved en anden skriftlig aftale.

WordPress Cookie-meddelelse fra Real Cookie Banner